Toets "Enter" om naar de inhoud te gaan

Privacyverklaring

Privacy-verklaring

Deze pagina is voor het laatst aangepast op een 16 mei 2022

Bureau Voor Durf, gevestigd aan de Zuiddijk 409, 1505 HC Zaandam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://bureauvoordurf.nl/ Zuiddijk 409, 1505 HC Zaandam +31630299754

Rob Smits is de Functionaris Gegevensbescherming van Bureau Voor Durf. Hij is te bereiken via info@rob-smits.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bureau Voor Durf verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Bureau Voor Durf verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: gespreksverslagen coaching.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bureau Voor Durf verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling > grondslag: wettelijke verplichting
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder > grondslag: toestemming
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren >grondslag: toestemming
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten: grondslag: toestemming
– Bureau Voor Durf verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Doel verwerking bijzondere persoonsgegevens ; coaching en training. Bureau Voor Durf maakt gebruik van een intakeformulier om een beter beeld te krijgen van de problematiek / jouw achtergrond en om je gerichter te kunnen helpen.
Wettelijke grondslag verwerking bijzondere persoonsgegevens: toestemming

Geautomatiseerde besluitvorming


Bureau Voor Durf neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bureau Voor Durf tussen zit. Bureau Voor Durf gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Excell, Word

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Bureau Voor Durf bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia                               > 7 jaar           > verplichting belastingwetgeving
Adres                                      > 7 jaar           > verplichting belastingwetgeving
Telefoonnummer                     > 7 jaar           > ten behoeve van evt. nazorg
E-mail adres                           > 7 jaar           > ten behoeve van evt. nazorg
Overige persoonsgegevens    >  3 maanden          > ten behoeve van evt. nazorg

Delen van persoonsgegevens met derden

Bureau Voor Durf verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bureau Voor Durf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bureau Voor Durf gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bureau Voor Durf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rob-smits.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Bureau Voor Durf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Bureau Voor Durf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op: info@rob-smits.nl